About

มูลนิธิโอเพ่นแคร์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

งานหลักของมูลนิธิ คือการประสานความร่วมมือในเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ระหว่างภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใช้ระบบงานทางไอทีมาช่วย ระบบงานนี้ ใช้มาตรฐาน EDXL เป็นตัวเชื่อมข้อมูล ความรู้ ความชำนาญที่แตกต่างกันของภาคีต่างๆ บูรณาการ ประเมิน สังเคราะห์ ตลอดจนแจ้งเตือน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน

ในส่วนของระบบงาน OpenCARE เป็นชุมสายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทำงานแตกต่างกันและมีความสนใจในข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ข้อมูลเหล่านี้ ยากที่จะแลกเปลี่ยนประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้

OpenCARE เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เป็นภาคี แลกเปลี่ยนข้อมูลสาธารณะผ่านโปรแกรมจัดรูปข้อมูล เรียกว่า Plugin ซึ่งแปลงรูปแบบของข้อมูลเฉพาะของหน่วยงานกับข้อมูลกลางในรูปแบบของ EDXL ซึ่งใช้อยู่ภายในระบบ OpenCARE ดังนั้นหน่วยงาน A จึงเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ OpenCARE ผ่าน Plugin-A ซึ่งเมื่อ OpenCARE ได้รับข้อมูลมาแล้ว จะกระจายไปยังภาคีอื่นๆ ทันที ผ่าน Plugin-B Plugin-C … จึงพอที่จะทำให้ระบบงานซึ่งไม่สามารถเชื่อมกันได้โดยตรง สามารถทำงานประสานกันได้

เนื่อแท้ของงานที่มูลนิธิทำ คือการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมพลังเพื่อจัดการภัยพิบัติและเหตุวิกฤติต่างๆ มีผู้ประสบภัยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมบรรเทาทุกข์และการช่วยเหลือ โดยมูลนิธิพยายามลดความยุ่งยากในความเข้ากันไม่ได้ของระบบงานและข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจของแต่ละหน่วยงาน เป็นไปโดยรับรู้ความคืบหน้าของหน่วยงานอื่นๆ ด้วย

คณะกรรมการของมูลนิธิ

  1. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานกรรมการ
  2. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการ
  3. นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี กรรมการและเลขาธิการ

OpenCARE-logo