ฝึกซ้อมเตือนภัยที่สุราษฎร์ธานี

ฝึกซ้อมเตือนภัยที่สุราษฎร์ธานี

มูลนิธิโอเพ่นแคร์ได้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมและให้ข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ จัดโดย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

booth
โอเพ่นแคร์แสดงอยู่ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งได้เริ่มใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550