งานประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของ สวทช.

งานประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของ สวทช.

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554 มูลนิธิร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ห้องออดิทอเรียม ของ สวทช. ในหัวข้อ แผ่นดินไหวและสึนามิ 11 มีนาคม 2011 บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย มี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายด้วยตัวเอง

วิทยากร ประกอบไปด้วย

  • ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว – สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  • ผศ.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา – สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ – มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมป์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • พลเรือตรีถาวร เจริญดี – ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
  • คุณวีระชัย ไชยสระแก้ว – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • คุณมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ – กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • คุณปรเมศวร์ มินศิริ – ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาคประชาชน)
  • คุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี – กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโอเพ่นแคร์