How We Work

มูลนิธิกับการจัดการภัยพิบัติ
ในสี่ขั้นตอนของการจัดการภัยพิบัติ บทบาทของมูลนิธิเปลี่ยนแปลงไปตามความชำนาญ โดยไม่ทำงานไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว

  1. ก่อนเกิดภัย มูลนิธิให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผ่านการบรรยาย สัมนา ฝึกซ้อม จัดนิทรรศการ ลงพื้นที่ และเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ผ่านวารสารของมูลนิธิ เพื่อให้ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นได้เข้าใจความเสี่ยงของตนเอง จัดทำระบบข้อมูลเตือนภัย ตราบเท่าที่ชุมชนเห็นด้วย มูลนิธินำข้อมูลเตือนภัยของภาคีต่างๆ ทุกราย เผยแพร่สู่สาธารณชน
  2. ระหว่างเกิดภัย งานของมูลนิธิจะเปลี่ยนเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและอาสา สมัครบรรเทาทุกข์ เพื่อส่งผ่านน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือ ให้ไปยังผู้ประสบภัย อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา มูลนิธิร่วมมือกับภาคี และอาสาสมัครในทุกทางเท่าที่เป็นไปได้
  3. หลังจากเกิดภัย ในช่วงของการฟื้นฟู มูลนิธิจะเข้าไปแนะนำ ถึงสิ่งที่ควรมีแต่ไม่มี ให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร
  4. ถอดบทเรียน ด้วยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ที่ไม่ลงไปคลุกวงในด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง มูลนิธิจึงมักเห็นมุมมองบางอย่างที่ชุมชนและผู้ปฏิบัติมองข้ามไป

OpenCARE เป็นโครงข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและสามารถเชื่อมโยงกันได้ในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่หน่วยงานราชการระดับประเทศไปจนถึงระดับประชาชน มีคุณสมบัติดังนี้ คือ

  1. เป็นเครือข่ายสื่อสารที่ไม่จำกัดระยะทางในการติดต่อสื่อสาร
  2. ราคาไม่สูงจนทำให้มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ
  3. ไม่จำเป็นต้องอบรมหรือฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเครือข่าย
  4. ไม่จำกัดแบบ หรือ platform ทางเทคนิคในการทำงาน

การทำงานของ OpenCARE
การส่งและรับข้อมูลผ่านระบบ OpenCARE จะทำการส่งผ่านซอฟท์แวร์ที่เรียกว่า “plugin” ซึ่งทำหน้าที่แปลงข้อมูลระหว่าง OpenCARE และระบบภายนอก ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

  1. Plugin สำหรับส่งข้อมูลเข้าระบบ
  2. Plugin สำหรับรับข้อมูลจากระบบ

1) Plugin สำหรับส่งข้อมูลเข้าระบบ
Plugin ประเภทนี้จะเป็นทำหน้าที่แปลงข้อมูลจากผู้ส่งข้อมูลให้เป็นรูปแบบของ Emergency Data Exchange Language หรือเรียกโดยย่อว่า EDXL (EDXL เป็นภาษากลางที่เป็นมาตรฐานซึ่งทั่วโลกใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสาร ระหว่างกันกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน) โดยข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัตินี้อาจเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ (RDBMS) รูปแบบของไฟล์ หรือรูปแบบอื่นๆ ตามแต่ระบบในการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ

2) Plugin สำหรับรับข้อมูลเข้าระบบ
ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก OpenCARE ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ EDXL แปลงผลให้เป็นรูปแบบข้อมูลที่หน่วยงานนั้นๆ ต้องการ เช่น หากต้องการแสดงผลผ่านทางระบบ SMS plugin ก็สามารถแปลงข้อมูล EDXL เป็นข้อความเพื่อส่งเข้าสู่ระบบส่ง SMS ต่อไป

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนี้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ดังนั้น ผู้ส่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้รับข้อมูล และผู้รับข้อมูลสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ส่งข้อมูลได้ในขณะเดียวกัน

oc-flow