Relief and Mitigation

มูลนิธิโอเพ่นแคร์ พร้อมกับอาสาสมัครและองค์กรสาธารณกุศล ร่วมกันบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์จองการบริจาค

อุทกภัยและวาตภัยครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ภัยจากการสู่รบตามชายแดนไทย-กัมพูชาในเขตอีสานใต้ ปี พ.ศ.๒๕๕๔

อุทกภัยจากลานินญา ภาคใต้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

ภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

อุทกภัยตลอดลำน้ำน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

อุทกภัยใหญ่ ไตรมาส ๓-๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และไตรมาส ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคทุนเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กรุณา

  1. โอนเงินเข้าบัญชี SCB 402-177853-3
  2. กรอกฟอร์มนี้ http://bit.ly/opencare-volunteerfund เพื่อ (1) ส่งรายละเอียดสำหรับใบเสร็จรับเงิน (2) ระบุวัตถุประสงค์ของเงินบริจาค (3) ตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย และการใช้เงินซึ่งแสดงไว้บนเว็บ
  3. มูลนิธิฯ จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจนหมด มูลนิธิฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเงินบริจาคไปจากที่ผู้บริจาคได้ระบุไว้ หากต้องการให้เงินบริจาคได้เกิดประโยชน์เต็มที่ เผื่อเหลือเผื่อขาดได้ ขอให้พิจารณาระบุวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเป็น “อนุญาตให้พิจารณาจัดสรรเงินบริจาคตามความจำเป็น” เพื่อที่มูลนิธิจะได้พิจารณาจัดสรรเงินได้ตามความจำเป็น; มูลนิธิฯ จะไม่เก็บเงินบริจาคไว้เป็น “กำไร” “ทุน” หรือใช้จ่ายภายในมูลนิธิฯ บัญชีเกี่ยวกับเงินบริจาคนี้ จะแยกออกจากกิจการของมูลนิธิฯ และเปิดเผยทั้งรายรับและรายจ่ายให้ตรวจสอบท้วงติงได้บนเว็บ
  4. ตรวจสอบทั้งเงินบริจาคและการใช้จ่าย ได้ที่ http://www.opencare.org/relief/opencare-volunteerfund ทั้งเงินเข้าและออกทุกรายการอยู่ในรูปถ่ายสมุดคู่ฝาก ซึ่งธนาคารเป็นผู้ลงรายการทุกครั้งที่มีการฝากและถอน

สถานการณ์และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เชิญติดตามได้ที่หน้าของมูลนิธิโอเพ่นแคร์บนเฟสบุ๊ค

Donation can be made through Siam Commercial Bank,  account number 402-177853-3 “OpenCARE Foundation”. Your contribution (converted to Thai Baht) will be acknowledged in this page.