SCB 402-177809-6 OpenCARE Flood Relief Fund (short term/tax deductible)

บัญชีมูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย SCB 402-177809-6

เงินบริจาคในบัญชีนี้ สามารถใช้หักภาษีเงินได้ โดยจะต้องนำใบเสร็จของมูลนิธิที่ออกให้ แนบคู่ไปกับสลิปการโอนเงินผ่านธนาคาร ยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น

กรอกฟอร์ม http://bit.ly/opencare-flood เพื่อให้รายละเอียดสำหรับการออกใบเสร็จ

บัญชีนี้ปิดรับบริจาคแล้ว

ยอดเงินค้างในบัญชี ไม่นับรวมเป็นเงินบริจาค 2,057.73 บาท
เงินบริจาคเพื่อหักลดหย่อนภาษี 105,745.25 บาท
ใช้จ่ายแล้ว 97,442 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 92.1%)
คงเหลือรอพิจารณาจ่าย 8,303.25 บาท
ยอดเงินในบัญชี 10,360.98 บาท

ปรับปรุงเมื่อ 2012-06-18 12:30

หน้า รายการ เงินบริจาค ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก
คลิกเพื่อขยาย
3 1 +300 กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย
3 2 -7,000 เพื่อใช้ในการฟื้นฟูโรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง นนทบุรี โอนเงินจากบัญชีฟื้นฟูนี้ให้ 7,000 บาทสำหรับปัจจัยที่ระดมทุนมาแล้วแต่ยังไม่พอ ประกอบด้วย อุปกรณ์การทาสี 500 บาท สีทาภายนอกและภายใน 6,000 บาท และงานซ่อมแซมโครงสร้างเสาอาคาร 500 บาท
3 3 +400 ไม่ม่ีข้อมูล
3 4 +7,258.25 ไม่มีข้อมูล
3 5 +100 ไม่ม่ีข้อมูล
3 6 +10,000 THAI  ASA  e.V.
3 7 +200 ไม่มีข้อมูล
3 8 -45,000 ฟื้นฟูไร่นา จ.ชัยนาท 300 ไร่ เปลี่ยนเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
3 9 -27,282 จัดซื้อกระเบื้องฟื้นฟูโรงเรียนบ้านอู่ตะเภา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏ์ธานี

หน้า รายการ เงินบริจาค ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก
คลิกเพื่อขยาย
2 1 +300 ไม่มีข้มูล
2 2 +1,000 ไม่มีข้มูล
2 3 +1,000 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
2 4 +200 ไม่มีข้มูล
2 5 +100 ไม่มีข้มูล
2 6 -10,500 เพื่อฟื้นฟูโรงเพาะเห็ดของโรงเรียน บ้านคลองพระพิมล ปทุมธานี เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้เป็นอาหารสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียน งบประมาณ 30,000 บาท แบ่งจ่ายจากบัญชีนี้ให้ 10,500 บาท และจากบัญชี OpenCARE Volunteer Fund #OCVF อีก 19,500 บาท
2 7 +300 ไม่มีข้อมูล
2 8 +2,000 ไม่มีข้อมูล
2 9 +1,460 ไม่มีข้อมูล
2 10 +1,000 ขนิษฐา ประมวลสุข
2 11 +300 ดุษมณี
2 12 -7,660 ร่วมกับโครงการสะพานบุญ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จัดซื้อเครื่องกรองน้ำกำลังการผลิต 1,000 ลิตรต่อวัน สำหรับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย งบประมาณ 32,500 บาท แบ่งจ่ายจากบัญชีนี้ให้ 7,660 บาท และจากบัญชี OpenCARE Volunteer Fund #ArsaDusit อีก 24,840 บาท
2 13 +300 ไม่มีข้อมูล
2 14 +65,040 สมาคมช้างไทย
2 15 +250 ไม่มีข้อมูล
2 16 +400 ไม่มีข้อมูล
2 17 +100 ไม่มีข้อมูล
2 18 +37 ไม่มีข้อมูล
2 19 +1,500 ไม่มีข้อมูล
2 20 +300 ไม่มีข้อมูล
2 21 +900 ไม่มีข้อมูล
2 22 +200 ไม่มีข้อมูล

หน้า รายการ เงินบริจาค ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก
คลิกเพื่อขยาย
1 16 +2,057.73 @opencare เงินค้างในบัญชี
ไม่นับรวมเป็นเงินบริจาค
1 17 +6,000 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
1 18 +500 ณัฐวุฒิ บุตรพรม
1 19 +2,000 ไม่มีข้อมูล
1 20 +100 ไม่มีข้อมูล
1 21 +1,800 ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
1 22 +100 ไม่มีข้อมูล

— สำหรับการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปลายปี 2553 –
ยอดเงินบริจาครวม 70,034.70 บาท
ใช้จ่ายแล้ว -68,003.47 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 87.07%)
คงเหลือรอพิจารณาจ่าย 2,031.23 บาท

หน้า รายการ เงินบริจาค ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก
คลิกเพื่อขยาย
1 1 +1,000 @opencare เปิดบัญชี
1 2 +60,000 เงินโอนของ www.kapook.com จากรายการ 1/7 ในบัญชีมูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ (เข้าผิดบัญชี ออกใบเสร็จครั้งเดียว)
1 3 -60,080 สั่งจ่าย น.ส.วินิดา เพียรชาวนา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเนินเต็ง ชลบุรี บัญชีออมทรัพย์ 409-1-30846-7 เพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยจำนวน 20 ชุด (ref: gmail Fri, Dec 3, 2010 at 3:25 PM RE: ฝากโอนค่าอุปกรณ์ไปตามนี้ครับ: Village Telco mesh) ค่าอุปกรณ์ยี่สิบชุด 60,000 บาท ค่าธรรมเนียมการโอน 80 บาท
1 4 +5,000 ไม่มีข้อมูล
1 5 +1.60 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 6 -0.16 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
1 7 +900 ไม่มีข้อมูล
1 8 +200 ไม่มีข้อมูล
1 9 +900 ไม่มีข้อมูล
1 10 +1,000 ไม่มีข้อมูล
1 11 +1,000 ไม่มีข้อมูล (เลยกำหนด)
1 12 +33.10 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 13 -3.31 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
1 14 -7,920 สั่งจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ธนาคารไทบพาณิชย์ เลขที่ 401-636399-9 เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศของกรมสรรพากร โอนเงิน 7,920 บาท
1 15 +29.44 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 16 -2.94 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ปรับปรุงเมื่อ 2010-12-31 19:20