SCB 402-177853-3 OpenCARE Volunteer Fund (#thaiflood #arsadusit)

บัญชีมูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ SCB 402-177853-3 มูลนิธิฯ จะใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจนหมดสิ้น อย่างตรงไปตรงมาและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ การเบิกเงินทุกครั้ง จะปรากฏรายการถอนซึ่งธนาคารเป็นผู้ลงรายการในสมุดคู่ฝากเอง พร้อมทั้งมีคำสั่งจ่ายพร้อมวัตถุประสงค์ซึ่งร่วมกันพิจารณาหลายคน

มูลนิธิฯ แยกเงินบริจาคในบัญชีนี้ออกจากกิจการของมูลนิธิฯ และไม่ได้ถือว่าเงินบริจาคเป็นกำไรหรือทุน หากแต่ใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัยทั้งสิ้น ทั้งเงินบริจาคและเงินที่ใช้จ่าย ทำผ่านธนาคารทั้งหมดเพื่อให้ทุกรายการปรากฏอยู่ในสมุดคู่ฝาก ให้ผู้บริจาคได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมด โดยปกติมูลนิธิฯ จะบริจาคเงินบริจาคต่อให้กับผู้ประสบภัยหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ประสบภัย โดยตรง หากแต่ว่ามีหลายกรณีที่การเบิกจ่ายผ่านธนาคารในพื้นที่ประสบภัยเป็นเรื่อง ลำบากมาก ในกรณีอย่างนี้ มูลนิธิฯ บริจาคเงินบริจาคต่อตามความจำเป็น ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มที่ทำงานจริงในพื้นที่ ที่มีความโปร่งใสตรงไปตรงมา สามารถแสดงรายการค่าใช้จ่ายและได้ผลงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และความสบายใจของผู้บริจาคว่าเงินบริจาคนั้น ไม่ตกหล่นสูญหายไปที่ใด

หากท่านบริจาคแล้ว แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับมูลนิธิ กรุณากรอกฟอร์ม http://bit.ly/opencare-volunteerfund ระบุชื่อที่อยู่เพื่อรับใบเสร็จ โดยเร็วหลังจากทำการโอน

งานที่กองทุนฯ ยังดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครอยู่คือ (1) งานบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูอุทกภัย ปี 2554-56 (2) งานเตรียมการป้องกันภัย ตามพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ

บัญชี Petty Cash เป็นบัญชีพักเงินบริจาคซึ่งทำการเบิกถอนโอนเงินที่สาขาอื่นได้จากทั่วประเทศ ในขณะที่บัญชีหลักทำหน้าที่รับบริจาคอย่างเดียว เพราะว่าจะต้องเบิกถอนจากเคาน์เตอร์ธนาคารสาขาที่ไปเปิดบัญชีไว้เท่านั้น การเบิกถอนจะใช้มาตรฐานเดียวกับบัญชีหลัก ใช้เฉพาะการโอนที่มีค่าบริการของธนาคารต่ำกว่าการโอนหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถถอนได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เท่านั้น

บัญชีรับบริจาคในขณะนี้ มีบัญชีเดียวคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่ 402-177853-3 เท่านั้น

ยอดเงินบริจาครวม +7,857,815.90 บาท
ใช้จ่ายแล้ว -7,706,204.74 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 98.1 %)
คงเหลือรอพิจารณาจ่าย +151,611.16 บาท (ตรงกับยอดบรรทัดสุดท้ายในสมุดคู่ฝากเล่มล่าสุดทั้งสองเล่ม)
เหลือในบัญชีรับบริจาค +50,431.60 บาท
เหลือในบัญชี Petty Cash +101,179.56 บาท
เป็นเงินบริจาคที่ระบุวัตถุประสงค์เฉพาะ +5,318.01 บาท (กันไว้ใช้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ 0.1 %)
เหลือที่ใช้ในกรณีบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินได้ +146,293.15 บาท (เหลือใช้ได้จริง 1.9 %)
ปรับปรุงเมื่อ 2014-01-22 14:00

ยอดบริจาคและค่าใช้จ่ายในแต่ละกองทุน แยกแยะได้ดังนี้:
กองทุนร้อยน้ำใจ #ThaiFlood #ArsaDusit ทุกประเภท วัตถุประสงค์เจาะจง ตามแต่พิจารณา / ไม่มีข้อมูล / #OCVF
ยอดบริจาค +1,063,078.26 +1,848,764.26 +1,352,482.72 +3,593,490.66
เบิกจ่ายแล้ว -1,346,863.75 -1,849,764.26 -1,347,164.71 -3,163,412.02
เหลือเบื้องต้น -283,785.49 0 +5,318.01 +403,708.64
จ่ายทดแทนกันระหว่างกองทุน +283,785.49 0 0 -283,785.49
เหลือสุทธิ 0 0 +5,318.01 (เหลือเป็นเงินบริจาคของ #scb 200 บาท / #ชูชีพ 5,100.01 บาท / #LifeKit 18 บาท ) +146,239.15

สมุดคู่ฝากเล่มที่ 12: 25 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
3 1 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
3 2 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 3 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 4 +5,000 ตามแต่พิจารณา น้องนีโม่
3 5 +5,300 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ รับบริจาคสมทบค่าข้าวสาร
3 6 +900 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 7 +10 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
3
9 -60,000 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 อาสาดุสิตจะลงพื้นที่ ต.บางหัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ขอเบิกเงินค่าข้าวสาร และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นจำนวนเงิน 60,000บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โอนเงิน 60,000 บาท #ArsaDusit ออก 28,269.20 บาท #OCVF ออก 31,730.80 บาท
สั่งจ่ายนางสาว ปิ่น กลิ่นจันทร์ บัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่ 248-2-123638 (ref: gmail Thu, Oct 17, 2013 at 11:35 PM เรื่อง ขอเบิกเงินซื้อข้าวสารค่ะ)
3 8 +900.09 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 9 +2,000 ตามแต่พิจารณา คุณแม่นวลจันทร์ แดงประเสริฐ
3 10 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 11 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 12 +400 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash 3 10 -40,000 อาสาดุสิต ขอซื้อของแห้งในส่วนที่ขาด เช่นน้ำพริก ผักดอง ข้าวสาร เพื่อลงพื้นที่ หมู่1,2,4-7ต.บางกระเจ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 #OCVF
สั่งจ่ายนางสาว ปิ่น กลิ่นจันทร์ บัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่ 248-2-123638 (ref: gmail Thu, Oct 24, 2013 at 10:03 AM เรื่อง เบิกเงินจัดถุงยังชีพ 27/10/56 บางกระเจ็ด)
3 13 +1,000.09 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ GoodBoy&Friends
3 14 +420 ตามแต่พิจารณา พรทิพย์
Petty Cash 3 11 -63,000 อาสาดุสิต จัดถุงยังชีพชุดนี้ส่งไปลงพื้นที่พิมาย และไปฉะเชิงเทราลงพื้นที่ร่วมกับกรุงไทยอาสา โอน 63,000 บาท #ArsaDUsit ออก 1,000.09 บาท #OCVF ออก 61,999.91 บาท สั่งจ่ายนางสาว ปิ่น กลิ่นจันทร์ บัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่ 248-2-123638 (ref: gmail Wed, Oct 30, 2013 at 11:37 PM เรื่อง ขอเบิกแพคถุงยังชีพวันที่ 2/11/2556 พิมาย ฉะเชิงเทรา)
3 15 +821 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 16 +15,290 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 17 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 18 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 19 +419.42 ดอกเบี้ยเงินฝาก
3 20 -41.94 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
Petty Cash 3 12 +773.92 ดอกเบี้ยเงินฝาก #OCVF
Petty Cash 3 13 -32,000 ช่วยผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านทางศูนย์พัฒนาตามพระราชดำริ #OCVF สั่งจ่ายนศศิกมล พุ่มนางแย้ม บัญชีไทยพาณิชย์ เลขที่ 332-2-558460 (ref: gmail Thu, Jan 2, 2014 at 12:00 AM เรื่อง เรื่องพิจารณาช่วยผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
2 1 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
2 2 +20 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 3 +1,500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 4 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 5 +260 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 6 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 7 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 8 +1,000 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood http://thaiflood.com/ ไม่มีข้อมูล
2 9 -171,000 โอนเงินไปบัญชี Petty Cash เพื่อความสะดวกสั่งจ่ายในกรณีฉุกเฉิน ไปรายการ Petty Cash 3 หน้า 3 รายการ 8
Petty Cash
3
1 +1,041.31 ดอกเบี้ยเงินฝาก #OCVF
Petty Cash
3
2+3 -30,035 อาสาดุสิตลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมที่จันทบุรี นำข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวกล่อง น้ำดื่ม ไปช่วย โอนเงิน 30,000 บาท ค่าโอน 35 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย ปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธ. กสิกรไทย  เลขบัญชี 422-2-391437 (ref: gmail Wed, Jul 24, 2013 at 8:50 PM เรื่อง ขอเบิกเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจันทบุรี)
Petty Cash
3
4+5 -90,012 อาสาดุสิตช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่สุรินทร์และลงพื้นที่กบินทร์บุรี เป้าหมาย 1.วัดศรีสมบูรณ์ หมู่ 7 ต.ด่าน อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ พระ 30 รูป และชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีก 200 ชีวิต มีเด็กเล็ก และคนแก่ 2. หมู่ 5 (161 ครัวเรือน) หมู่ 9 (200 ครัวเรือน) ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นำข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำพริก เกลือ ปล่แห้ง นมเด็ก น้ำดื่ม สื่งของที่จำเป็น ตามสมควร คาดว่าน่าจะช่วยเหลือได้ประมาณ 400-500 คน โอนเงิน 90,000 บาท ค่าโอน 12 บาท #ArsaDusit
มอบปัจจัย 10,000 บาทแก่พระที่สุรินทร์
ใบเสร็จส่วนที่เหลือ
สั่งจ่าย ปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธ. กสิกรไทย  เลขบัญชี 422-2-391437 (ref: gmail Mon, Sep 23, 2013 at 10:57 PM เรื่อง เบิกเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สุรินทร์ และ กบินทร์บุรี)
Petty Cash
3
6+7 -35,035 อาสาดุสิตลงพื้นที่กบินทร์บุรีร่วมกับทีม bps นำอาหารแห้งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โอนเงิน 35,000 บาท ค่าโอน 35 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย ปิยาภรณ์ วงษ์บัณฑูรย์ ธ. กสิกรไทย  เลขบัญชี 422-2-391437 (ref: gmail Thu, Oct 10, 2013 at 11:32 AM เรื่อง ขอเบิกเงินลงพื้นที่ปราจีณ วันที่13 ตุลาค่ะ)
Petty Cash
3
8 +171,000 รับโอนจากบัญชีรับบริจาคมาไว้ที่บัญชี Petty Cash เพื่อความสะดวกในการสั่งจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
2 10 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 11 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 12 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 13 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 14 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 15 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 16 +59 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 17 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 18 +21 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 19 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 20 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 21 +5,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 22 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
1 2 -50,070 บริจาคให้ศูนย์การเรียนรู้พันธุ์ข้าวชุมชนดักคะนน
ต.ธรรมามูล จ.ชัยนาท โอนเงิน 50,000 บาท ค่าโอน 70 บาท #LifeKit
สั่งจ่าย ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดักคะนน ธนาคารออมสิน สาขามโนรมย์ จ.ชัยนาท เลขที่ 02-004-317-0446 (ref: gmail Sun, Jun 3, 2012 at 11:35 AM เรื่อง เงินบริจาค 50,000 บาท)
บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
1 3 -72,251 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปติดตั้งระบบเตือนภัยน้ำท่วม (TCOP) นครศรีธรรมราช พืนที่กรุงชิง และคีรีวงศ์ โอน 72,251 บาท #thaiflood สั่งจ่าย ชัยณรงค์ สุขุมประเสริฐศรี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 735-258535-6 (ref: gmail Sat, Jun 30, 2012 at 10:29 AM เรื่อง RE: ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน)
1 4 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
2
14 -21,535 สำหรับจัดซื้อวิทยุสื่อสาร นำไปใช้ในพื้นที่ต้นน้ำที่ประสบภัยพิบัติ โดยเป็นพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยอุปกรณ์ทั้งหมดนั้น ในพื้นที่จะทำการอบรมเยาวชนและเครือข่ายในแต่ละจุดก่อน จึงจะทำการคัดเลือกผู้ที่จะนำไปใช้งาน เบื้องต้นจะให้ทีมเยาวชนในพื้นที่ต้นน้ำใช้ก่อน เพื่อทำการสำรวจต้นน้ำ ทำพิกัดเส้นทางน้ำ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ ทำข้อมูลรวมทั้งหมด เครื่องวิทยุทั้งหมด หลังจากทำการอบรมเยาวชนและทำข้อมูลพื้นที่ต้นน้ำแล้ว จะถูกใช้ในการวางระบบเครือข่ายเตือนภัยตลอดเส้นทางน้ำ 13 จุด (มีแล้ว 3 จุด) ตามพื้นที่ที่ได้ทำการสำรวจเบื้องต้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง หลังการสำรวจพิกัด การรับส่งสัญญานโดยละเอียด โอนเงิน 21,500 บาท ค่าโอน 35 บาท #ArsaDusit สั่งจ่ายชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  744-2-65774-7 (ref: gmail Sat, Jun 30, 2012 at 10:29 AM เรื่อง RE: ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน)
อาสาสมัครจ่ายแทนไป


จ่ายคืนอาสาสมัคร
Petty Cash
2
15+16 -20,025 ขอทำการเบิกเงินเพื่อ นำไปจัดซื้อของในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับทำอาหารเพื่อนำเข้าพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุโขทัย โอนเงิน 20,000 บาท ค่าโอน 25 บาท (#ArsaDusit ออก 14,874.97 บาท #3Q54flood ออก 5,000.03 บาท #55flood ออก 150 บาท) สั่งจ่ายพรนริศร ปัญญากร ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุโขทัย เลขที่บัญชี  157-2-42466-5 (ref: gmail Wed, Sep 12, 2012 at 1:04 PM เรื่องขอเบิกเงินช่วยเหลือ นำท่วมสุโขทัยคะ)
1 5 +30 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 6 +30 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash 2 17+18 -45,915 จัดซื้อเสาและวิทยุสื่อสาร เพื่อทำการติดตั้งและทดสอบการใช้งานเร่งด่วนที่ศูนย์ลานตากฟ้า นครปฐม โอนเงิน 48,880 บาท ค่าโอน 35 บาท #OCVF
สั่งจ่ายชิดชนก ฌานคุปตรัตน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  744-2-65774-7 (ref: gmail Sat, Oct 13, 2012 at 9:00 PM เรื่อง ขอเบิกงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งศูนย์ลานตากฟ้า) ทดแทนที่ออกเงินไปล่วงหน้าเนื่องจากความเร่งด่วนของสถานการณ์
Pettty Cash 2 19 -32,350 อาสาดุสิตสนับสนุนการติดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการสื่อสาร พื้นที่ปลายน้ำ บางขุนเทียน โอนเงิน 32,350 บาท #ArsaDusit สั่งจ่ายมูลนิธิชุมชนไท(บริหารจัดการ) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี  080-251468-7 (ref: gmail Tue, Nov 13, 2012 at 9:30 PM เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อาสาดุสิตจากมูลนิธิชุมชนไทย)
1 7 +2,000.12 ตามแต่พิจารณา TAWIN
1 8 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash 2 20+21 -42,765 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่สมุทรสาคร และนครศรีธรรมราช โอนเงิน 42,730 บาท ค่าโอน 35 บาท #OCVF สั่งจ่ายณัฐพันธุ์ บุญเสนอ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 036-201420-6 (ref: gmail Thu, Dec 13, 2012 at 5:07 PM เรื่อง เรื่องการติดตั้งจุดประสานงาน สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช)
1 9 +580.05 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 10 -58.14 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
1 11 +200 ตามแต่พิจารณา
1 12 +4,500 ตามแต่พิจารณา
1 13 +2,000 ตามแต่พิจารณา
1 14 +3,500 ตามแต่พิจารณา
1 15 +580.05 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1 16 -58.01 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
1 17 +2,222.22 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ ธงรบ พรหมฉิน
1 18 +1,500 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ ศิรา ศิริไพโรจน์ และคณะ
1 19 +40 ตามแต่พิจารณา
1 20 +100 ตามแต่พิจารณา
1 21 +500 ตามแต่พิจารณา
1 22 +109 ตามแต่พิจารณา
Petty Cash
2
22 +1,453.30 ดอกเบี้ยเงินฝาก #OCVF

สมุดคู่ฝากเล่มที่ 11: 5 พฤศจิกายน 2554 – 25 มิถุนายน 2555

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
7 1 -19,500 เพื่อฟื้นฟูโรงเพาะเห็ดของโรงเรียน บ้านคลองพระพิมล ปทุมธานี เพื่อให้ทางโรงเรียนใช้เป็นอาหารสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียน งบประมาณ 30,000 บาท แบ่งจ่ายโดย #OCVF 19,500 บาท และจากบัญชี Flood Relief Fund อีก 10,500 บาท สั่งจ่าย โครงการวาดเส้น-เล่นดนตรี โดยนายกิตติ บุญโพธิ์ทอง และนายไพบูลย์ ทับเทศ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี เลขที่ 328-239985-9
(ref: gmail Tue, Mar 6, 2012 at 9:12 PM เรื่อง ขอเบิกเงิน โครงการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล)
บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
7 2 +2,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ Hui United
7 3 +5,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ ไม่ประสงค์จะออกนาม
Petty Cash
2
4 +399.31 ดอกเบี้ยเงินฝาก #OCVF
Petty Cash
2
5+6 -8,525 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้ง เสาสูง วิทยุอาสากู้ภัย ชุมชนลาดกระบัง โอนเงิน 8,500 บาท ค่าโอน 25 บาท #OCVF สั่งจ่าย ณัฐพันธ์ บุญเสนอ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 036-201420-6 ผ่านอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Wed, Mar 14, 2012 at 9:31 PM เรื่อง ขอเบิกเงิน การจัดทำศูนย์วิทยุชุมชนลาดกระบังเพิ่มเติม)
7 4 +300 เครื่องกรองน้ำเพื่อถวายแด่มหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #ArsaDusit ไม่ประสงค์จะออกนาม
7 5 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 6 +300 อาสาดุสิต #ArsaDusit http://arsadusit.com/ pickypig
7 7 -24,840 ร่วมกับโครงการสะพานบุญ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา จัดซื้อเครื่องกรองน้ำกำลังการผลิต 1,000 ลิตรต่อวัน สำหรับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย งบประมาณ 32,500 บาท แบ่งจ่ายโดย #ArsaDusit 24,840 บาท และจากบัญชี Flood Relief Fund อีก 7,660 บาท สั่งจ่าย น.ส.ศริน วิวรรธน์สมบัติ เพื่อ โครงการสะพานบุญฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขเทสโก้ โลตัส พระราม 1 หมายเลข 176-211453-1
(ref: gmail Mon, Mar 19, 2012 at 11:29 PM เรื่อง จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อถวายแด่มหาวิทยาลัยสงฆ์)
7 8 +195,000 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ BangkokVanguards
7 9 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 10 -600,000 โอนไปบัญชี Petty Cash เพิ่อให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วและประหยัดค่าโอน เงินเข้าในบัญชี Petty Cash เล่ม1/หน้า2/รายการ7
7 11 -150,000 จ่ายทดแทนเงินที่อาสาสมัครได้ออกไปล่วงหน้าเพื่อจัดตั้งศูนย์วิทยุสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จังหวัดนครปฐมตามการประชุมของสภาลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ #OCVF สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65774-7 (ref: gmail Tue, Apr 10, 2012 at 12:21 AM เรื่อง ขอเบิกงบประมาณ สำหรับจัดทำจุดสื่อสารจังหวัดนครปฐม)
7 12 +2,150 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ ปรีดา ลิ้มนนทกุล
Petty Cash
2
8 -210,000 โครงการช่วยฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยในการทำนาข้าวด้วยเกษตรอินทรีย์จำนวน 1,400 ไร่ โดยจะนำเงินไปซื้อสารอาหารพืชอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกในท้องตลาด จำนวน 280 ขวด ขวดละ 750 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท #LifeKit
โดยเมื่อเกษตรกรผู้ประสบภัย ได้เก็บเกี่ยวและรับเงินเรียบร้อยแล้ว จะคืนเงินทั้งหมดกลับไปที่บัญชีมูลนิธิ OpenCARE #LifeKit ดังเดิม เพื่อหมุนเวียนทำโครงการใหม่ต่อไป
สั่งจ่าย อินเซอร์เทค โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 142-232238-6 (ref: gmail Tue, Apr 17, 2012 at 11:27 AM เรื่อง ขอเบิกเงินสำหรับโครงการถุงยังชีพถาวรฯ ครับ)
7 13 +20,000 ตามแต่พิจารณา ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
7 14 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 15 +54,543.29 ตามแต่พิจารณา This transaction was an aggregate donations via Paypal since October 2011. We could not acknowledge these contributions earlier because our Paypal account had been restricted such that we could not check how much contribution was made, by whom, and by how much Paypal deducted for its processing fee. (Donation less Paypal processing fee = Proceed received) Nuttida Kunchon 1,500-69.50=1,430.50
Napasanan Bubpha 2,000-79=1,921
Danielle Qi 300-22.70=277.30
Ramil Zhunussov 1,000-45=955
Somchat Suwan 10,000-401=9,599
Alvin Lim 6,000-245=5,755
Spiro Sarris 3,000-128=2,872
Nithinaris Charuwatkul 5,000-206=4,794
石倉 友子 1,500-69.50=1,430.50
Paweena Attayadmawittaya 5,000-206=4,794
Barry Wilson 1,540-71.06=1,468.94
Ratchanee Weeratoon 17,050-675.95=16,374.05
SUPHAGAPHAN RATANAMANEECHAT 3,000-128=2,872
7 16 -91,088 ชำระค่าอุปกรณ์เตือนภัยระดับน้ำฉุกเฉิน สำหรับกรุเทพและปริมณฑล แบบน้ำขึ้นแล้วส่งเสียง 100+50 ชุด และแบบส่งข้อมูลระยะไกล 16 ชุด #กองทุนร้อยน้ำใจ
สั่งจ่าย ชัยณรงค์ สุขุมประเสริฐศรี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 735-258535-6 (ref: gmail Wed, May 9, 2012 at 12:38 PM เรื่อง RE: ขออนุมิติเบิกค่าใช้จ่ายตกค้างของระบบเตือนภัยฯ (แก้ไข))
7 17 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 18 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 19 +200,000 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ Michael Biedassek
Petty Cash
2
9-10 -150,000
+150,000
ธนาคารทำรายการผิด
Petty Cash
2
11 -150,170 โครงการช่วยฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยทดลองทำสวนไผ่ 10 ไร่ รวม 150,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต่างจังหวัด 170 บาท #LifeKit
โดยเมื่อเกษตรกรผู้ประสบภัย ได้เก็บเกี่ยวและรับเงินเรียบร้อยแล้ว จะคืนเงินทั้งหมดกลับไปที่บัญชีมูลนิธิ OpenCARE #LifeKit ดังเดิม เพื่อหมุนเวียนทำโครงการใหม่ต่อไป
สั่งจ่าย ปรีดา ลิ้มนนทกุล ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 679-201576-8(ref: gmail Wed, May 30, 2012 at 9:39 AM เรื่อง Re: เงินบริจาค 200,000 บาท Fwd: New messages from Michael Biedassek)
Petty Cash
2
12 -170 ค่าธรรมเนียมธนาคารโอนเงินรายการ Petty Cash เล่ม1/หน้า 2/รายการ 11 โอนเงิน 170 บาท #LifeKit ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากต่างจังหวัดไปเข้าบัญชีในรายการดังกล่าว
7 20 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
7 21 +1,947.65 ดอกเบี้ยเงินฝาก
7 22 -194.77 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
Petty Cash
2
13 +1,306.72 ดอกเบี้ยเงินฝาก #OCVF

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
6 1 -26,592 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 thaiflood และอาสาดุสิตจัดตั้งศูนย์รับบริจาคและกระจายความช่วยเหลือที่พิษณุโลก (รูป) ในขณะที่เริ่มต้น ได้ซื้อของสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว และได้ออกเงินไปก่อน แต่เนื่องจากเพิ่งหาใบเสร็จเจอ จึงเบิกค่าสิ่งของที่จัดซื้อไป โอน 26,592 บาท #OCVF
สั่งจ่าย นางปราวีญาณ์ มินศิริ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร หมายเลข 069-106280-5 (ref: gmail Mon, Jan 9, 2012 at 2:13 PM เรื่อง ขอเบิกเงินจากกองทุนร้อยน้ำใจ ที่ได้จ่ายล่วงหน้าไปครับ)
บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
6 2 +1,000 อาสาดุสิต #Arsadusit http://arsadusit.com/ Pat and Nuch
6 3 +32,200 ตามแต่จะพิจารณา ไม่ประสงค์จะออกนาม
6 4 -178,880 จ่ายคืนค่าข้าวสารและบะหมี่กึ่งสำเร็จ ที่อาสาสมัครจ่ายสำรองไป โอนเงิน 178,880 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 (ref: gmail Thu, Jan 12, 2012 at 3:46 PM เรื่อง ขอเบิกเงินค่าของจัดถุงยังชีพที่อาสาสมัครจ่ายสำรอง)
6 5 +15,830 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood http://thaiflood.com/ โรงเรียนธิติประเสริฐการดนตรี และประชาชนชาวตรัง
6 6 +500 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ นาย อัครินทร์  พูลศิริธนันท์
6 7 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 8 +150 ช่วยน้ำท่วมภาคใต้ #55flood ไม่ประสงค์จะออกนาม
6 9 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 10 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 11 +236,941.18 Thailand flood relief effort #OCVF Alberta Thai Association
6 12 -13,784 วันที่ 2 มกราคม 2555 พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง ถูกตัดขาด แรงน้ำได้กัดเซาะพัดสะพานเหล็กที่ชาวบ้านใช้สรรจรขาดลง ทางกรุงชิง ได้ทำการประสานมายังอาสาดุสิตเพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดซื้อเชือกเพื่อใช้ช่วยชาวบ้าน โดยทางพื้นที่ทำการจัดซื้อเชือกเส้นใหญ่ 125 กก.ไปทำสะพานชั่วคราวก่อน โอนเงิน 13,750 บาท ค่าโอน 34 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย วรวุฒิ แซ่ตั้ง ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 363-0-24993-0  (ref: gmail Wed, Feb 1, 2012 at 12:54 AM เรื่อง ขอเบิกค่าจัดซื้อเชือกช่วยผู้ประสบภัยที่กรุงชิงคะ)
6 13 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 14 +14,037 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 15 +15,000 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood http://thaiflood.com/ น้ำทิพย์
6 16 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 17 +100,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 18 +40,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
6 19 -50,000 บูรณะโรงเรียนสามัคคีวิทยา สภาพขณะน้ำท่วม สภาพปัจจุบัน ดำเนินการฟื้นฟูร่วมกันโดยมีตัวแทนจากสวีเดน 5 คน อาสาดุสิต และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โอน 50,000 บาท #OCVF สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65855-7 (ref: gmail Mon, Feb 20, 2012 at 11:59 AM เรื่อง ขอเบิกเงินเพื่อทำการซ่อมแซมโรงเรียนสามัคคีวิทยา)
6 20 -50,000 บูรณะโรงเรียนวัดรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี น้ำท่วมเสียหายสูงประมาณ 1 เมตร ห้องน้ำ สนาม พื้น รั้ว เสียหายหมด ต้องการ ซ่อมรั้ว ของเล่นเด็ก ประตูห้องน้ำ ทาสี แบ่งงบใช้ฟื้นฟู 30,000 บาท และใช้ซื้ออุปกรณ์การเรียน+ทุนการศึกษา 20,000 บาท โอน 50,000 บาท #OCVF สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65855-7 (ref: gmail Mon, Feb 20, 2012 at 12:07 PM เรื่อง ขอเบิกเงินซ่อมแซมโรงเรียนวัดรังสิต)
6 21 -150,000 เขตลาดกระบัง มีชุมชนอยู่ 61 ชุมชน แต่ไม่มีหน่วยงาน อาสา กู้ภัย กู้ชีพ หรืออาสาสมัครในชุมชนเลย ชาวบ้านมีการช่วยเหลือ ดูแลและจัดการกันเอง จึงจัดตั้งเครือข่ายวิทยุ 6 จุดใกล้เคียงทั้ง 61 โดยความช่วยเหลือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อการสื่อสารฉุกเฉิน ใช้วัดสุทธาโภชน์ เป็นจุดประสานงานกลางของชุมชน เป็นจุดอพยพ และเป็นจุดกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ทั้งหมด โอน 150,000 บาท #OCVF สั่งจ่าย ณัฐพันธ์ บุญเสนอ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 036-201420-6 (ref: gmail Mon, Feb 27, 2012 at 11:25 AM เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจัดทำศูนย์วิทยุชุมชนลาดกระบัง)
6 22 +2,074 ตามแต่พิจารณา ไม่มีช้อมูล

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
5 1 -18,750 ค่าโน๊ตบุ๊คสำหรับ Call center 1 เครื่อง ในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล Thaiflood.com ตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัย ใช้งบของ #scb ซึ่งบริจาคไว้เฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูลของ thaiflood.com โอน 18,750 บาท #scb สั่งจ่าย อินเซอร์เทค โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล กสิกรไทย เลขที่บัญชี 679-202-9610 (ref: gmail Mon, Dec 19, 2011 at 11:28 AM เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีคุณปรีดา ค่าโน๊ตบุ๊คครับ)
บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
5 2 -81,100 ค่าโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์สำหรับศูนย์ข้อมูล thaiflood.com ประกอบด้วยโน๊ตบุ๊ค 4 เครื่อง เม้าส์ 4 ตัว หูฟังพร้อมไมโครโฟน 4 ชุด ฮาร์ดดิสก์สำหรับแบ็คอัพ 1 ขุด รวม 81,100 บาท โอน 81,100 บาท #scb สั่งจ่าย มนตรี คำอยู่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 093-2-49153-2 (ref: gmail Tue, Dec 20, 2011 at 5:36 PM เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเพิ่มเติม โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ไอที สำหรับส่วนงานศูนย์ข้อมูลฯ)
5 3 +1,949.38 ดอกเบี้ยเงินฝาก
5 4 -194.94 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
5 5 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
5 6 +4,500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีช้อมูล
5 7 +1,722 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล
5 8 +5,008 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล
5 9 +3,000 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ คุณดวงพร อิฐรัตน์
5 10 +2,708 โครงการถุงยังชีพถาวร เพืื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัย #LifeKit http://selfreliefpackage.blogspot.com/ คุณดวงพร อิฐรัตน์
5 11 +50 คืนเงินที่เบิกสำรองค่าจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์ข้อมูล thaiflood เล่ม11/หน้า5/รายการ2 (**ไม่ใช่เงินบริจาค**) #scb
เหลือเป็นมูลค่าการจัดซื้อจริง 81,050 บาท
5 12 +400 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
5 13 +200 อาสาดุสิต #ArsaDusit sira
5 14 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
5 15 +200 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood นาย อัครินทร์  พูลศิริธนันท์
5 16 +200 อาสาดุสิต #ArsaDusit นาย อัครินทร์  พูลศิริธนันท์
5 17 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
5 18+19 -20,040 สมทบ กองทุนภัยพิบัติจอมทอง ซึ่งเป็นกองทุนของชาวบ้าน อ.จอมทอง พิษณุโลก รวมกลุ่มแล้วบริหารกันเอง ใช้สำหรับจัดการภาวะวิกฤต โอนเงิน 20,000 บาท ค่าโอน 40 บาท #OCVF สั่งจ่าย กองทุนภัยพิบัติจอมทอง ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี  767-0-19025-6 (ref: gmail Thu, Jan 5, 2012 at 2:40 PM เรื่อง ขอเบิกเงินสมทบทุนกองทุนภัยพิบัติจอมทอง)
5 20 +17,819 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
5 21 -52,972 จ่ายทดแทนค่าปลากระป๋อง 4,032 กระป๋องเพื่อใช้ในการจัดทำถุงยังชีพ ซึ่งอาสาสมัครได้ออกเงินไปก่อน โอนเงิน 52,972 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 (ref: gmail Mon, Jan 9, 2012 at 3:49 AM เรื่อง ขอเบิกค่าอาหารเพื่อจัดถุงยังชีพค่ะ)
5 22 -322.20 ได้รับเช็คธนาคาร HSBC Bank Canada จำนวน $7,789.20 โดย Alberta Thai Association เพื่อ Thailand flood relief effort ซึ่งต้องเรียกเก็บผ่านธนาคารพาณิชย์ ทางธนาคารคิดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างประเทศ 322.20 บาท ส่วนเงินบริจาคจะเป็นเท่าไร ก็แล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ได้รับเงิน และจะออกใบเสร็จตามนั้น โอนเงิน 322.20 บาท #OCVF

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
4 1 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash

4 2 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 3 +33,000 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) — เงินบริจาคตั้งแต่วันที่ 28ตค แต่โอนไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งซึ่งเจ้าของบัญชีเพิ่งสังเกตเห็น จึงได้โอนกลับมายังบัญชีรับบริจาค เงินบริจาคจำนวนนี้ ใช้ซื้อเรือติดเครื่องยนต์​เพื่อช่วยเหลือลูกบ้าน ซึ่งได้ทำการจัดซื้อไปแล้วพร้อมกับรายการ เล่ม10/หน้า4/รายการ1
4 4 +545,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit กลุ่ม EDP5
4 5 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
1
17 ถึง 20 -30,024 บูรณะโรงเรียนบ้านยางแขวนอู่ ม.6 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก สภาพ: เป็นห้องเรียนของชั้นอนุบาล 1,2  จำนวนเด็กเล็ก 28 คน ถึงชั้นป.6 อุปกรณ์ที่ต้องการเร่งด่วน: เครื่องนอนเด็กเล็ก,เสื่อน้ำมันปูพื้น จะฟื้นฟูห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้อง คือ อนุบาล 1-2 และชั้น ป.1 อีก 2 ห้อง สภาพเป็นห้องแถวยาว ถูกน้ำท่วมนจนได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด หน้าต่างพัง ประตูพัง ห้องน้ำพัง สื่อการเรียนการสอน โต๊ะครู มุ้งลวด สี ของเล่นเด็ก ชั้นวางหนังสือ แบ่งเป็นสองงวด งวดที่ 1 โอนเงิน 20,000 บาท ค่าโอน 12 บาท งวดที่ 2 โอนเงิน 10,000 บาท ค่าโอน 12 บาท #SCGF ออก 30,000 บาท #OCVF ออก 24 บาท สั่งจ่าย แน่งน้อย อัศวกิตติกร ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  535-0-21404-4 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Mon, Nov 28, 2011 at 8:37 PM เรื่อง ปูจะทำเมล์เบิกให้พี่น้อยไหมครับ :”))
–โอนงวดที่ 1–

–โอนงวดที่ 2–
4 6 +300,000 คืนเงินที่เบิกสำรองค่าใช้จ่ายของบ้านอาสาใจดี เล่ม9/หน้า2/รายการ21 (**ไม่ใช่เงินบริจาค**) #ArsaDusit คืนเงินที่ได้เบิกสำรองไว้สำหรับโครงการอาสาใจดีซึ่งอาสาดุสิตเป็นผู้ดำเนินงาน ในกรณีที่ธนาคารที่เปิดบัญชีไว้เกิดน้ำท่วมและเบิกจ่ายไม่ได้ #ArsaDusit
Petty Cash
1
21+22 -137,000 ค่าจัดทำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ปลากระป๋อง 4000@14 ผักกาดดอง 2000@10 ขนมเด็ก 2000@5 น้ำพริก 2500@10 น้ำปลา 2000@10 อุปกรณ์การแพ็ค 6000 รวม 137,000 บาท แบ่งเป็นสองงวด งวดที่ 1 โอนเงิน 100,000 บาท งวดที่ 2 โอนเงิน 37,000 บาท #OCVF
สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Wed, Nov 30, 2011 at 2:09 AM เรื่อง ขอเบิกค่าแพ๊คถุงยังชีพ 2/12/54 ค่ะ)
–โอนงวดที่ 1–

– โอนงวดที่ 2 –
4 7 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 8 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 9 +250 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
2
1+2 -45,792 จ่ายคืนค่าอุปกรณ์สื่อสารซึ่งทีมกู้ภัยนครศรีธรรมราชได้ดำเนินงานไปแล้ว สำหรับการแจ้งเตือนภัยจากน้ำป่า/ดินถล่ม พื้นที่อ.ลานสกา ประกอบด้วยวิทยุสื่อสารแม่ข่าย 1 เครื่อง วิทยุสื่อสารลูกข่าย 10 เครื่อง อุปกรณ์ติดตั้ง เสาอากาศ แหล่งจ่ายไฟ โอน 45,780 บาท ค่าโอน 12 บาท #กสทช. ออก 22,997 บาท #OCVF ออก 22,795 บาท
สั่งจ่าย วรวุฒิ แซ่ตั้ง ธนาคารกรุงไทย หมายเลข 363-0-24993-0 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Sun, Dec 4, 2011 at 12:49 AM เรื่อง ขอเบิกงบประมาณค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารคะ)
4 10 22,090 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 11 -20,000 สำรองค่าน้ำมันและค่าเดินทางของอาสาสมัคร โอน 20,000 บาท #ArsaDusit สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Sun, Dec 4, 2011 at 10:44 PM เรื่อง ขอเบิกเงินสำรองค่าน้ำมันและค่าเดินทางของอาสาสมัคร)
4 12 -25,000 ค่าอาหารสัตว์ เพื่อนำลงพื้นที่ประสบภัย เช่น เมืองเอก พุทธมณฑล ปทุมธานี โอน 25,000 บาท #สัตว์ ออก 3,211.77 บาท #OCVF ออก 21,788.23 บาท
สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Sun, Dec 4, 2011 at 10:40 PM เรื่อง ขอเบิกเงินค่าอาหารสัตว์)
4 13 -200,000 โอนไปบัญชี Petty Cash เพิ่อให้สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็วและประหยัดค่าโอน เงินเข้าในบัญชี Petty Cash เล่ม1/หน้า2/รายการ3
4 14 +25,801.04 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood Thaimaten Take Away/Norway (บริจาค 5,000 Norwegian Krone คิดเป็นเงินไทย 26,001.04 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียม 200 บาท)
4 15 +26,500 บ้านอาสาใจดี Thai Student Association North Carolina State University
4 16 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 17 +5,000.03 อุทกภัยใหญ่ #3Q54flood ไม่ประสงค์จะออกนาม
4 18 -360,500 จ่ายคืนอาสาสมัครซึ่งได้ชำระแทนไปก่อน สำหรับค่าเรือพร้อมเครื่องยนต์ 10 ลำ @36,000 บาท และค่าโอนเงินไปต่างจังหวัดสองครั้งรวม 500 บาท โอน 360,500 บาท #ArsaDusit
สั่งจ่าย นางสาวชิดชนก ฌานคุปตรัตน์  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 744-2-65735-6  (ref: gmail Fri, Dec 9, 2011 at 7:43 PM เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจัดซื้อเรือช่วยผู้ประสบภัย)
4 19 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 20 +2,200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
4 21 +1,600 ตามแต่พิจารณา ทริปเชียงคานเขาค้อH1
4 22 -17,000 ค่าจ้างรถบรรทุก 6 ล้อ 6 คัน พร้อมผู้ช่วยขนของ 10 คน เพื่อขนสิ่งของบริจาคออกจากศูนย์อพยพแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการ) เนื่อจากกำลังจะปิดศูนย์อพยพแล้ว #ArsaDusit สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Mon, Dec 19, 2011 at 3:41 PM เรื่อง ขอเบิกค่่ารถ 6 ล้อ)

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
3 1 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
Petty Cash
1
7 ถึง 14 -390,458 ชำระค่าใช้จ่ายซึ่งอาสาสมัครได้ออกเงินไปล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำรายงานผ่าน GPRS จำนวน 10 ชุด รวม 390,000 บาท และค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 410 บาท รวมทั้งสิ้น 390,410 บาท แบ่งเป็นสี่งวด งวดที่ 1 โอนเงิน 100,000 บาท ค่าโอน 12 บาท งวดที่ 2 โอนเงิน 100,000 บาท ค่าโอน 12 บาท งวดที่ 3 โอนเงิน 100,000 บาท ค่าโอน 12 บาท งวดที่ 4 โอนเงิน 90,410 บาท ค่าโอน 12 บาท #กองทุนร้อยน้ำใจ

– สลิปการโอนเงินซึ่งทดรองจ่ายไป –
สั่งจ่าย นางปราวีญาณ์ มินศิริ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร หมายเลข 069-106280-5 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Sun, Nov 6, 2011 at 11:15 PM เรื่อง สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่สำรองออกไปก่อน ค่ะ)
–โอนงวดที่ 1–

–โอนงวดที่ 2–

– โอนงวดที่ 3 –

– โอนงวดที่ 4 –
3 2 +3,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit ประไพศรี บุญประชารัตน์
3 3 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 4 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 5 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 6 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 7 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 8 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 9 +500.05 ตามแต่พิจารณา ไม่ประสงค์จะออกนาม
Petty Cash
1
15+16 -144,000 ค่าจัดทำถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย ปลากระป๋อง 4000@14 บะหมี่กึ่งสำเร็จ 4000@5 ขนมเด็ก 4000@5 น้ำพริก 2000@10 เกลือ/น้ำปลา 2000@10 อุปกรณ์การแพ็ค 8000 รวม 144,000 บาท แบ่งเป็นสองงวด งวดที่ 1 โอนเงิน 100,000 บาท งวดที่ 2 โอนเงิน 44,000 บาท #OCVF


สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Mon, Nov 21, 2011 at 11:26 PM เรื่อง ขอเบิกค่าถุงยังชีพ 25/11/2554)
–โอนงวดที่ 1–

–โอนงวดที่ 2–
3 10 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 11 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 12 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 13 +10,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit ร้าน TO B 1 Hair Station บรรเทิง เอี่ยมสำอางค์
3 14 +365 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 15 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 16 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 17 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 18 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 19 +1,030 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 20 +2,937 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 21 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
3 22 +1,000 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood http://www.ABACTODAY.com

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
2 1 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
2 2 +300 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 3 +2,500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 4 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 5 +4,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
1
5 -30,000 โอนค่าเรือขนาดเล็กติดเครื่องยนต์สองลำ ซึ่งมีคนไทยในคานาดาบริจาคให้อาสาดุสิต (เล่ม10/หน้า11/รายการ16) เอาไว้ส่งข้าวส่งน้ำให้ผู้ประสบภัย #ArsaDusit ออก 25,250 บาท #เรือ ออก 2,000 บาท #OCVF ออก 2,750 บาท
สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Thu, Nov 10, 2011 at 3:12 PM เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเาือ บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด)
2 6 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 7 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 8 +500 อาสาดุสิต #ArsaDusit ภาพิไล หาญมนัสเวทย์
2 9 +475 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
Petty Cash
1
6 -35,000 ค่าเดินทาง+ขนของ เดิมขอเบิกสำรองไว้ 50,000 บาท (เล่ม9/หน้า7/รายการ2) แยกเป็นสองหน่วย หน่วยละ 25,000 บาท หน่วยแรกในกิจกรรมของบ้านอาสาใจดี ใช้ไปแล้ว 40,000 บาท จ่ายเกินไป 15,000 บาท และขอเบิกสำรองไว้อีก 20,000 บาท รวมเป็น 35,000 บาท #OCVF สั่งจ่าย นาง ปิ่น กลิ่นจันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 248-212-3638 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Thu, Nov 10, 2011 at 3:29 PM เรื่อง ขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายการเดินทางของอาสาสมัครที่อาสาจ่ายแทน)
2 10 +1,000.02 ตามแต่พิจารณา ศศิธร แซ่ลิ้ม
2 11 +1,900 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 12 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 13 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 14 +200 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 15 +1,000 อาสาดุสิต #ArsaDusit ชมรมกัลยาณธรรม
2 16 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 17 +1,600 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 18 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 19 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 20 +306,400 ตามแต่พิจารณา Sierra Asia Pacific Inc. (Thailand Branch) — US$10,000
2 21 +13,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
2 22 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล

หน้า รายการ เงินบริจาค วัตถุประสงค์ ผู้บริจาค รูปถ่ายสมุดคู่ฝาก คลิกเพื่อขยาย
1 2 -900,000 โอนไปบัญชี Petty Cash เพิ่อให้สามารถเบิกจ่ายจากสาขาอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออุทกภัยได้ เนื่องจากการเบิกจ่ายบัญชีนิติบุคคล จะต้องทำที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้ และเนื่องจากสาขานี้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายเงินบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดขัด จึงโอนออกไปสู่บัญชีที่สามารถเบิกจ่ายโดยไม่ต้องเข้ามาทำธุรกรรมที่สาขาที่เปิดบัญชีไว้ การเบิกจ่ายทุกรายการเปิดเผยต่อสาธารณะเช่นเดียวกับบัญชีหลักนี้ บัญชีหลัก

บัญชี Petty Cash
1 3 -96,153 จ่ายค่าทำถุงยังชีพที่บ้านอาสาใจดี พหลโยธิน ซึ่งอาสาสมัครได้จ่ายทดรองไปก่อน #3Q54flood จ่าย 35,020.15 บาท #OCVF จ่าย 61,132.85 บาท ใบเสร็จสามใบ ใบหนึ่งโอนเงินไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อีกสองใบเป็นของเบ็คเตล็ด (ref: gmail Sat, Nov 5, 2011 at 1:15 AM เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครสำรองจ่ายค่ะ(ยกเลิกอันก่อนนะคะ)) สั่งจ่าย ปิยาภรณ์ ปุยะตานนท์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-6-48991-8 (ref: gmail Sat, Nov 5, 2011 at 1:15 AM เรื่อง เบิกค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครสำรองจ่ายค่ะ(ยกเลิกอันก่อนนะคะ)
Petty Cash
1
1 +500 เปิดบัญชี Petty Cash ไม่แสดงรายการในสมุดหลัก #OCVF ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม
Petty Cash
1
2 +900,000 รับโอนจากบัญชีหลัก เพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายในช่วงอุทกภัย
Petty Cash
1
3+4 -81,484 ชำระค่าใช้จ่ายซึ่งอาสาสมัครได้ออกเงินไปล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าชุดชั้นในสำหรับทหาร 999 ตัว รวม 33,300 บาท และ ค่าซื้อชุดชั้นใน ชาย/หญิง , รองเท้าแตะ และอุปกรณ์ทำความสะอาด ไปให้ศูนย์พักพิง แจ้งวัฒนะ รวม 48,172 บาท โอนเงิน 81,472 บาท ค่าโอน 12 บาท #OCVF (ใบเสร็จสามใบ ref: gmail Sun, Nov 6, 2011 at 11:15 PM) สั่งจ่าย นางปราวีญาณ์ มินศิริ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร หมายเลข 069-106280-5 โอนทางอินเทอร์เน็ต (ref: gmail Sun, Nov 6, 2011 at 11:15 PM เรื่อง สรุปรายการค่าใช้จ่ายที่สำรองออกไปก่อน ค่ะ)
1 4 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 5 +1,500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 6 +500 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood nutty
1 7 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 8 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 9 +100 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 10 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 11 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 12 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 13 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 14 +30 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 15 +3,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 16 +3,000 กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ #ThaiFlood Matt Forkin
1 17 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 18 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 19 +1,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 20 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 21 +500 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล
1 22 +2,000 ตามแต่พิจารณา ไม่มีข้อมูล

สำหรับรายการบริจาคและค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ถึง 5 พฤศจิกายน 2554 (สมุดคู่ฝากเง่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 10) ดูความเคลื่อนไหวที่นี่ (คลิก) เนื่องจากมีรายละเอียดมาก ทำให้หน้านี้โหลดได้ช้ามากเกินกว่าจะปรับปรุงได้ จึงต้องแยกหน้าออกไปไม่มีข้อมูลตามแต่พิจารณา