เจ้าเป็นไผ ๑

jpp1ed2coverThai book

หนังสือเจ้าเป็นไผ ๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒ คำนิยมโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

หนา 160 หน้า ราคาเล่มละ 150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าส่งทางไปรษณีย์

………………….

ปัจจุบัน มูลนิธิไม่ได้รับเงินทาง Paypal อีกต่อไป จึงไม่ได้ขายหนังสือเล่มนี้แล้ว แต่ยังคงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือไว้


คำนิยม

ประเทศไทยมีทรัพยากรมหาศาล เกินพอที่จะสร้างสรรค์สวรรค์บนดิน หรือสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ที่เราล้มลุกคลุกคลาน ต้วมเตี้ยม เตาะแตะ แตกตายอยู่เช่นทุกวันนี้ เพราะมองไม่เห็น หรือดวงตาบ่มีแวว ไม่เห็นสิ่งสำคัญที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคน

ที่เราเห็นผิดก็คือเห็นเขาเป็นไพร่ เป็นทาส เป็นคนไม่มีการศึกษา โง่-จน-เจ็บ เมื่อเห็นผิดอย่างนี้ประเทศก็ไม่มีกำลัง

ความจริงคือเขามีคุณค่าความเป็นคน

คนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน และมีศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์

ทุกคนมีความรู้ในตัว ที่ได้มาจากการทำงานและประสบการณ์ชีวิต ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการทำไร่ทำนา ความรู้ในการเลี้ยงควาย ความรู้ในการทำกับข้าว ในการจักสาน ในการร้องเพลง ในการทำก๋วยเตี๋ยว ในการผสมปูน ในงานช่างไม้…ฯลฯ

ถ้าเราเคารพเฉพาะความรู้ในตำรา คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติ คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติ ประเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติจะอยู่ได้อย่างไร นั่นแหละคือปัญหาของเรา

ถ้าเราเคารพความรู้ในตัวคน คนทั้งหมดจะมีเกียรติ คนมีเกียรติก็อยากจะทำอะไรดี ๆ ประเทศก็จะแข็งแรง

ความรู้ในตัวคนมาจากวิถีชีวิต วิถีชีวิตร่วมกันคือวัฒนธรรม ความรู้ในตัวคนมีฐานอยู่ที่วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือรากของสังคม การตัดรากต้นไม้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นการตัดรากของสังคมก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาใน 100 ปีที่ผ่านมาคือ การตัดรากทางวัฒนธรรม การเคารพความรู้ในตัวคนคือการหันไปหารากทางวัฒนธรรม

การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เอาความรู้ในตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด จะเกิดนวัตกรรมและพลังสร้างสรรค์มหาศาล

ถ้าทุกคนตระหนักรู้ถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนในตัวเอง และศักยภาพของความสร้างสรรค์ มีความรู้ในตัวเอง สามารถทำเรื่องดี ๆ ที่ตนถนัด สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย จะทำให้เกิดความสุขและความสร้างสรรค์อันหลากหลายเต็มแผ่นดิน

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้ริเริ่มชักชวนให้มีการลงขันเล่าเรื่องของตัวเอง “เจ้าเป็นไผ” ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีการทำเรื่องทำนองนี้มากขึ้น ในที่สุดเราจะมีระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยทุกคน คนไทยทุกคนจะเป็นคนเก่งในทางที่ต่าง ๆ กัน คนไทยทุกคนจะภูมิใจในตนเอง อยากทำเรื่องดี ๆ มากขึ้น และเราจะมีแหล่งเรียนรู้มหาศาลทั่วแผ่นดิน

ขอให้ “เจ้าเป็นไผ” ก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่เพื่อนคนไทย ให้เห็นคุณค่าความรู้ในตัวคน และเกิดการทำ “แผนที่มนุษย์” (Human Mapping) กันในทุกพื้นที่ว่าใครทำอะไร เป็นใคร ทำอะไรเก่ง ให้คนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นกำลังของแผ่นดิน ที่จะร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสวรรค์บนดิน หรือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี


สารบัญ

คำนิยม
คำนำ
ความเป็นมาเป็นไปของกระบวนการเฮฮาศาสตร์
เฮฮาศาสตร์…เจ้าเป็นไผ
แผนที่ ถิ่นของไผ
องก์ที่ 1    :    ตฤณ  ตัณฑเศรษฐี
เจ้าเป็นไผ ภาคพิสดาร
องก์ที่ 2    :    สุภาภรณ์  สารนอก
ไผเป็นไผ (นิยายชีวิต)
องก์ที่ 3    :    บัณฑูร  ทองตัน
เจ้าเป็นไผ : อัยการชาวเกาะ
องก์ที่ 4    :    ดวงพร  เลาหกุล
มุดออกนอกกะลามาส่งการบ้าน
องก์ที่ 5    :    ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ
บันทึก(ไม่ลับ)จากคนไร้กรอบ
องก์ที่ 6    :    พิชญ์สินี  อัครโกศลเดชา
เจ้าเป็นไผ : เขาเล่ากันว่า
องก์ที่ 7    :    เฉลิมเกียรติ  สอนคำแก้ว
ไผเป็นไผ ฉบับนายสายลม
องก์ที่ 8    :    ไพศาล  ช่วงฉ่ำ
ร่องรอยบางทราย
องก์ที่ 9    :    พญ.ศิริรัตน์  สุวันทโรจน์
ไผเป็นไผ : เสี้ยวหนึ่งของชีวิตหมอเจ๊
องก์ที่ 10    :    นพ.สุธี  ฮั่นตระกูล
เรื่องราวของจอมป่วน
ส่งท้ายความสุข
การสมัครใช้งานลานปัญญา