เจ้าเป็นไผ ๒

jpp2coverThai book

หนังสือเจ้าเป็นไผ ๒ คำนำโดย ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก

หนา 192 หน้า ราคาเล่มละ 150 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าส่งทางไปรษณีย์

…………………….

ปัจจุบัน มูลนิธิไม่รับชำระเงินผ่าน Paypal อีกต่อไป จึงไม่ได้ขายหนังสือเล่มนี้ แต่ยังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือไว้ข้างล่าง


คำนำ

งานเขียนเชิงเค้าโครงอัตชีวประวัติที่นำมาประมวลรวบรวมไว้ในที่นี้ เป็นผลงานจากความริเริ่มและเห็นพ้องกัน ในอันที่จะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของแต่ละคน มิใช่เพียงเยินยอตนเอง หากแต่เพื่อบอกเล่าถึงประสบการณ์ “เรียนรู้” ของตนเอง ซึ่งย่อมจะแตกต่างหลากหลายกันออกไปเป็นธรรมดา

เจตนารมณ์และความพยายามเช่นว่านี้ ถึงจะมองอย่างผ่าน ๆ กันไป ก็คงดูไม่น่าจะต้องคิดอะไรกันมาก แต่ทว่าอีกมุมมองหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากแง่มุมของการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันในสังคมอันเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เราแล้ว ก็เชื่อว่าจะต้องมีอีกหลาย ๆ ประเด็น ที่เราอาจจะถอดความ นำมาคิดขยายความต่อ ๆ ไปอีกไม่น้อย ทั้งเพื่อการเรียนรู้สำหรับตัวเราแต่ละคน และเพื่อคุณประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาชีวิตของสังคมโดยส่วนรวม สุดแต่ข้อสังเกต ตามอัธยาศัยการอ่านของเรา ๆ แต่ละคน

อยากจะคาดหวังในที่นี่ว่าการรวบรวมงานเขียนทำนองนี้ คงจะไม่ใช่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในทำนองเดียวกันกับชีวิตการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ซึ่งย่อมต้องมีการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลำดับ

จึงขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้บรรดาคณะผู้ร่วมงานทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขและความสำเร็จโดยทั่วกัน

ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก


สารบัญ

คำนำ
จากใจบรรณาธิการ
แผนที่ ถิ่นของไผ

ภาคที่ ๑ บทเรียนชีวิตและการเรียนรู้
องก์ที่ 11 : ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ : คนบ้านป่า
องก์ที่ 12 : สุภาวดี พิบูลสมบัติ : ชีวิตธรรมดา
องก์ที่ 13 : เปลี่ยน มณียะ : เบ้าหลอมตัวตนของฅนชื่อเปลี่ยน
องก์ที่ 14 : จิราภรณ์  กาญจนสุพรรณ : น้องจิ
องก์ที่ 15 : ดร.ขจิต ฝอยทอง : ครูเสียงเหน่อ
องก์ที่ 16 : ดร.สมพร ช่วยอารีย์ : ไผ่คือพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก
องก์ที่ 17 : วิมลรัตน์  ชัยปราการ : โยนิโสมนสิการแห่งชีวิต

ภาคที่ ๒ เครือข่ายและเพื่อน
วิศิษฐ์  วังวิญญู : สืบค้นของดีจากใหญ่

ภาคที่ ๓ มุมมองสังคมแบบเฮ
นิเวศวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนแบบ ๔ ประสาน
นิสิตจิตสาธารณะ
A Beautiful Mind
แก่นของความน่าเชื่อถือ
สแกนกรรม

ส่งท้าย
การสมัครใช้งานลานปัญญา